FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wprowadź imię i nazwisko. Pole jest wymagane.
Wprowadź telefon kontaktowy. Pole jest wymagane.

Telefon kontaktowy

42 6333 800
czynny: pn. - pt.: 9.00 - 17.00

Pomoc techniczna

42 6333 888
czynny codziennie: 8.00 - 22.00

Adres email

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pole jest wymagane.

Jeśli chcesz nam pomóc w precyzyjnej i szybkiej odpowiedzi, zaznacz obszary zainteresowania.

Internet asymetryczny do 940/60 Mb/s + WiFi + IP
Internet symetryczny do 10 Gb/s
Trans­misja danych lub dzier­żawa włókien
Dos­tęp do wę­złów wy­mia­ny da­nych (PLIX, TPIX, THINX)
Łącza tele­foni­czne - analogowe, cyfrowe ISDN i SIP Trunk
Plat­for­my tele­foni­czne PBX/IPPBX
Sieci bez­prze­wo­do­we WIFI
Sieci kom­pu­te­rowe LAN
Wsparcie IT
Firmy małe
Fir­my śre­dnie i sie­ci han­dlo­we
Fir­my duże i wielo­oddzia­łowe
Instytu­cje pu­bli­czne
Placówki oświa­towe
Opera­torzy
,